Algemene voorwaarden

A. SHREKI IMPORT & EXPORT IN HEAVY EQUIPMENT BV

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door A. SHREKI IMPORT & EXPORT IN HEAVY EQUIPMENT BV gevestigd te KLUNDERT, NEDERLAND verder te noemen "VERKOPER", te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "KOPER" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via de VERKOPER goederen bestelt en/of koopt.

1.3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door VERKOPER, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van VERKOPER of door feitelijke uitvoering door VERKOPER komt een overeenkomst tot stand.

2.2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van VERKOPER.

2.3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van VERKOPER ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: ExWorks (af Klundert), FAS (Free Alongside ship), CFR (Cost and Freight) of CIF (Cost, Insurance, Freight). Indien de KOPER afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is VERKOPER gerechtigd de producten voor rekening en risico van de KOPER op te slaan.

3.2 Goederen gelden als geleverd, zodra VERKOPER, de KOPER ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij VERKOPER of bij een derde klaar staan om door de KOPER te worden afgehaald of om in opdracht van de KOPER te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de KOPER.

3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat VERKOPER het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de KOPER.

3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door VERKOPER steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4. PRIJZEN

4.1 Alle prijzen zijn in euro's en zijn exclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door VERKOPER aan de KOPER te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de KOPER.

4.2 De in de aanbiedingen van VERKOPER weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de KOPER het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5. BETALING

5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 5 dagen na factuurdatum. De KOPER is niet gerechtigd om enige vordering op VERKOPER te verrekenen met de door VERKOPER in rekening gebrachte bedragen.

5.2 VERKOPER heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

5.3 Betaling geschiedt per kas of door storting of overmaking op een door VERKOPER aangewezen bank- of girorekening. VERKOPER heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door VERKOPER, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door VERKOPER is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is VERKOPER bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de KOPER aansprakelijk voor de daaruit voor VERKOPER voortvloeiende schade.

5.4 VERKOPER is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de KOPER in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de KOPER aan VERKOPER verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de KOPER van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De KOPER is aan VERKOPER vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.

5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de KOPER een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de KOPER aan VERKOPER verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of VERKOPER buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van VERKOPER om schadevergoeding te vorderen.

5.7 Onverminderd de overige rechten van VERKOPER uit hoofde van dit artikel, is de KOPER jegens VERKOPER gehouden om de incassokosten te vergoeden die VERKOPER heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6. GARANTIE

6.1 Indien door VERKOPER aan de KOPER garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de KOPER kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de KOPER geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2 Indien een beroep op garantie van de KOPER gegrond zou zijn, zal VERKOPER de te leveren producten -naar de keuze van VERKOPER- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de KOPER aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien VERKOPER de KOPER mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de KOPER de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan VERKOPER.

6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van VERKOPER vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de KOPER of een derde zonder toestemming van VERKOPER wijzigingen in de door VERKOPER geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

7. RECLAMEREN

7.1 Eventuele klachten over een door VERKOPER geleverd product, dienen terstond door de KOPER aan VERKOPER schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 48 uur na levering van de producten zijn verstreken, kan door de KOPER niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de KOPER, VERKOPER, binnen 48 uur nadat het gebrek aan de KOPER bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Alle door VERKOPER te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van VERKOPER, zolang de KOPER enige vordering van VERKOPER, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

8.2 De KOPER is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van VERKOPER te bewaren.

8.3 De KOPER  is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

8.4 Indien de KOPER met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens VERKOPER te kort schiet of VERKOPER  goede grond heeft te vrezen dat de KOPER in die verplichtingen te kort zal schieten, is VERKOPER gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De KOPER zal medewerking verlenen en de VERKOPER te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de VERKOPER. Na terugneming zal de KOPER worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met VERKOPER was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor VERKOPER uit de terugneming voortvloeien.

9. ONTBINDING EN BEËINDIGING

9.1 De KOPER wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

9.2 In geval van verzuim van de KOPER is VERKOPER gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de KOPER en/of het door de KOPER eventueel aan VERKOPER verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

9.3 VERKOPER is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de KOPER surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. VERKOPER zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10. OVERMACHT

10.1 VERKOPER is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van VERKOPER opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door VERKOPER niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Onder het begrip 'overmacht' als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van VERKOPER zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij VERKOPER als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van VERKOPER of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van VERKOPER.

10.3 Indien VERKOPER bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de KOPER gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 VERKOPER is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de KOPER lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VERKOPER.

11.2 De totale aansprakelijkheid van VERKOPER zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door VERKOPER aan de KOPER te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw).

11.3 VERKOPER is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de KOPER zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

12.2 Op een met VERKOPER gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de VERKOPER  ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Download onze algemene voorwaarden (pdf-formaat).